ALGEMENE VOORWAARDEN

& DISCLAIMER

Voet- en enkelechografie is geen vervanging voor een arts of radioloog. Bij twijfel, overleg met arts of specialist. Het consult wordt uitgevoerd door een Registerpodoloog gespecialiseerd in echografisch onderzoek van voet en enkel. Voet- en enkelechografie biedt de eerstelijns zorgverlener ondersteuning bij het begrijpen van voet- en/of enkelklachten.

Tijdens het echografisch onderzoek interpreteert de echografist de verkregen echobeelden. Interpretatie leidt niet tot een diagnose. Voet- en enkelechografie stelt geen diagnose, maar spreekt van verdenking (vermoeden). Een verdenking kan richting geven aan beleid uitgevoerd door behandelaar of arts. De behandelaar of arts dient zijn advies en/of behandeling niet enkel en alleen te baseren op de uit echografisch onderzoek verkregen verdenking, maar ook middels eigen anamnese en klinisch onderzoek te onderbouwen.

Voet- en enkelechografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende of verband houdende met de uit het echografisch en/ of podologisch onderzoek voortkomende verdenkingen. Voet- en enkelechografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende of verband houdende adviezen en/ of behandeling door derden.

Het echografisch onderzoek is onderdeel van een podologisch consult. Hierop is een vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering van toepassing. Voet- en enkelechografie heeft zich gespecialiseerd in consulten met echografisch onderzoek.

Teleurstellende bevindingen

Soms zijn er wel klachten, maar kan tijdens het echografisch onderzoek de oorzaak niet in beeld gebracht worden. Het kan dus zijn dat er geen bevindingen zijn. Helaas zijn niet alle klachten verklaarbaar of met het menselijk oog met medische beeldvorming zichtbaar. Voet- en enkelechografie doet er alles aan om de klacht in beeld te brengen, maar sluit teleurstellende bevindingen niet uit. Ondanks eventuele teleurstellende bevindingen kan Voet- en enkelechografie u op weg helpen naar de meest geschikte vervolgstap voor uw klachten. Tijdens het consult maakt Voet- en enkelechografie gebruik van kostbare apparatuur en investeert tijd in de vorm van een consult, de kosten van dit consult brengt Voet- en enkelechografie bij u in rekening, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. Ook bij teleurstellende resultaten is dit op eigen risico.